Repti-Playground

 Lamp Matrix

 ตารางเปรียบเทียบหลอด


           

 Light Source

 ชนิดหลอดไฟ

UVB

รังสียูวีบี

UVA

รังสียูวีเอ

Visual

แสงสว่าง

Infrared

รังสีอินฟาเรด

 Purpose

 วัตถุประสงค์

 Sun Glo

  o oo oo
 หลอด UVA ให้ความร้อน สำหรับกลางวัน (มุมกว้าง)

 Sun Glo Spot

  o oo oo  หลอด UVA ให้ความร้อน สำหรับกลางวัน (มุมแคบ)

 Sun Glo Tight Beam

  o oo ooo
 หลอด UVA ให้ความร้อน สำหรับกลางวัน (เฉพาะจุด)

 Sun Glo Halogen

  o ooo
ooo  หลอด UVA ให้ความร้อน สำหรับกลางวัน (แสงสว่างสูง)

 Night Glo

    o ooo  หลอดแสงจันทร์ และความร้อน สำหรับกลางคืน

 Heat Glo

    o
ooo  หลอดให้ความร้อน สำหรับกลางวัน และกลางคืน

 Solar Glo

ooo ooo ooo
ooo  หลอด UVA + UVB ให้ความร้อน สำหรับกลางวัน

 Repti Glo 2.0

o oo ooo o  หลอด UVA + UVB สำหรับกลางวัน (แสงสว่างสูง)

 Repti Glo 5.0

oo ooo oo o  หลอด UVA + UVB สำหรับกลางวัน (ป่าฝนเขตร้อน)

 Repti Glo 10.0

ooo ooo oo o  หลอด UVA + UVB สำหรับกลางวัน (ทะเลทราย) Light Source

 ชนิดหลอดไฟ


Wattage

กำลังวัตต์

Reptile Vision

แสงสว่างสำหรับ

การมองเห็นของสัตว์

Human Vision

แสงสว่างสำหรับ

การมองเห็นของผู้เลี้ยง

Infrared

รังสีอินฟราเรด

Distance / Lux / Temp.

ระยะติดตั้งจากพื้นผิว / ความสว่าง / อุณหภูมิ 

10 cm. 20 cm. 30 cm. 40 cm. 50 cm. 60 cm.

 Sun Glo


 
60W oo ooo ooo 30100 Lux
11920 Lux
4500 Lux
1460 Lux
690 Lux
270 Lux
>50 °C 35 °C 31 °C 29 °C 26 °C 25 °C
100W oo ooo ooo 35660 Lux
17560 Lux
8395 Lux
2985 Lux
1100 Lux
405 Lux
>50 °C 35 °C 33 °C 28 °C 25 °C 25 °C
150W oo ooo ooo  40600 Lux
 22800 Lux
 12385 Lux
 5560 Lux
 2500 Lux
 1000 Lux
>50 °C 35 °C 33 °C 28 °C 25 °C 25 °C

 Sun Glo Spot      


75W  ooo  ooo oooo  40060 Lux
 30250 Lux
 21560 Lux
 15050 Lux
 9340 Lux
 3200 Lux
>50 °C 35 °C 29 °C 27 °C 25 °C 24 °C
100W ooo ooo oooo 60000 Lux
40560 Lux
29650 Lux
20156 Lux
12590 Lux
4000 Lux
>50 °C 34 °C 30 °C 28 °C 27 °C 24 °C
150W ooo ooo oooo 75620 Lux 55620 Lux 39526 Lux
25630 Lux
14500 Lux
5000 Lux
>50 °C 43 °C 32 °C 29 °C 27 °C 24 °C

 Sun Glo Tight Beam 75W oo
ooo oooo

58900 Lux

39850 Lux
23825 Lux
10680 Lux
2500 Lux
780 lux
>50 °C 36 °C 31 °C 29 °C 27 °C 25 °C
100W oo ooo oooo 65300 Lux 48950 Lux 33750 Lux 18120 Lux 7590 Lux 1020 Lux
>50 °C 39 °C 33 °C 30 °C 27 °C 25 °C
150W oo
ooo oooo
75500 Lux 58750 Lux 40340 Lux 25550 Lux 12690 Lux 1965 Lux
>50 °C 43 °C 34 °C 29 °C 27 °C 25 °C

 Sun Glo Halogen     75W  ooo
 
oooo
 
oooo
 
65520 Lux

43800 Lux

26550 Lux
17580 Lux
12200 Lux
9150 Lux
>50 °C >50 °C >50 °C 38 °C 30 °C 27 °C
100W  ooo oooo oooo
 
98623 Lux
76050 Lux
55025 Lux
38000 Lux
29000 Lux
22000 Lux
>50 °C >50 °C >50 °C 44 °C 38 °C 33 °C
150W  ooo oooo oooo 241000 Lux
161000 lux
110500 Lux
72500 Lux
48600 lux
35800 Lux
>50 °C >50 °C >50 °C >50 °C >50 °C >50 °C
 Night Glo 50W
o
o
ooo
-
-
-
-
-
-
29 °C 24 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C
75W o o ooo - - - - - -
32 °C 26 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C

 Heat Glo   75W o o ooooo - - - - - -
49 °C 33 °C 27 °C - - -
100W o o ooooo -
-
-
-
-
-
>55 °C 45 °C 32 °C 29 °C -
-
150W o o ooooo - - - - - -
>55 °C >55 °C
52 °C 37 °C -
-


 
Online:  3
Visits:  2,273,443
Today:  338
PageView/Month:  28,633